Wzory formularzy do pobrania:
- Formularz reklamacji (PDF)
- Formularz odstąpienia od umowy (PDF)
- Upoważnienie do odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym (PDF)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.primitivo-di-manduria.pl

TWINS-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, nr zezwolenia: I/5/B/5/2022 z dnia 11.03.2022r. Zezwolenie ważne jest na czas od 11.03.2022r. do 10.03.2027r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018  poz. 2137 z późn.zm.)

Regulamin określa zasady działania Sklepu internetowego Usługodawcy, korzystanie z Usług, sposób składania Zamówień, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://primitivo-di-manduria.pl w zakładce „Regulamin” oraz jest dołączany w formie załącznika do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2) Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
3) Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
4) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Klientów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

§1 DEFINICJE

1. Punkt Sprzedaży/Sklep Stacjonarny - "Primitivo di Manduria", os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz,

2. Sklep Internetowy - platforma internetowa https://primitivo-di-manduria.pl, za pomocą której, po otrzymaniu dostępu, Klient jest uprawniony do korzystania z Usług, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z Usługodawcą,

3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),

4. Usługodawca – TWINS-BUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773354413, REGON: 384549375, KRS: 0000807250, sklep@primitivo-di-manduria.pl,

5. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, który ukończył 18 rok życia, korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

6. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze Usługodawcą Umowę sprzedaży albo która jest zainteresowana zawarciem Umowy sprzedaży,

7. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

8. Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru Produktu w jego imieniu z Punktu Sprzedaży i/lub także zapłaty za zamówiony Produkt, w tym także firma kurierska współpracująca z Usługodawcą.

9. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,

11. Formularz zamówienia – Usługa za pośrednictwem której możliwe jest składanie przez Klienta Zamówień w Sklepie internetowym, w szczególności poprzez dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz określanie specyfikacji Umowy sprzedaży,

12. Zamówienie – oferta złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia przez którą Klient wyraża chęć zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Formularzu zamówienia,

13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Klientem, a Usługodawcą.

14. Usługa - wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

16. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów,

17. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży,

18. Rezerwacja – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów/Produktów określonych w rezerwacji.

19. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,

20. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,

21. Newsletter – Usługa dostępna w Sklepie internetowym, dzięki której Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej i po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Usługodawcy, cykliczne Informacje handlowe dotyczące Produktów oraz działalności Usługodawcy prowadzonej w ramach Sklepu internetowego,

22. Materiały - zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

23. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane
z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,

Załącznik nr 2 (Formularz odstąpienia od umowy) – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 10 Regulaminu,

Załącznik nr 3 (Formularz upoważniający do odbioru zamówienia) – dołączony do Regulaminu wzór pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym/punkcie sprzedaży przez Pełnomocnika (firmę kurierską), o którym mowa w § 6 Regulaminu,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://primitivo-di-manduria.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.

2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@primitivo-di-manduria.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: "Primitivo di Manduria" - os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz.

3. Klienta zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie informacje zamieszczane w Sklepie internetowym dotyczące Produktów udostępnianych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Usługi Usługodawcy oraz sprzedaż Produktów prowadzona za pośrednictwem Sklepu internetowego są świadczone zarówno w stosunku do konsumentów jak i podmiotów niebędących konsumentami.

6. Usługodawca prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

8. Firma TWINS-BUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. nie posiada zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholi, co oznacza, że wina zakupione w sklepie stacjonarnym pod adresem os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz, oraz sklepie internetowym https://primitivo-di-manduria.pl nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży, są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego.

§3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
a) Formularz Zamówienia – Usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z dodaniem do elektronicznego koszyka zakupów pierwszego Produktu, a kończąca się w momencie złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą rezygnacji ze złożenia Zamówienia,
b) Formularz Rejestracji – usługa jednorazowa pozwalająca na założenie konta w Sklepie internetowym, kończąca się po kliknięciu w pole „Stwórz konto”, po uprzednim podaniu danych Klienta;
c) Newsletter – korzystanie z Usługi rozpoczyna się po wysłaniu zgłoszenia do Usługodawcy, w którym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie cyklicznych Informacji handlowych; Usługa świadczona jest cyklicznie, do czasu aż Klient nie cofnie oświadczenia o chęci korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie tego faktu Usługodawcy;
d) Formularz kontaktowy – jednorazowa Usługa umożliwiająca wysłanie do Usługodawcy wiadomości tekstowej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Korzystanie z Usług wymienionych w §3 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wskazanych w pkt 4. Polityki Prywatności, dla danego rodzaju Usługi.

3. Usługodawca umożliwia Klientowi założenie konta w Sklepie internetowym. Konto Klienta zostaje utworzone po przekazaniu danych o których mowa w pkt 4. Polityki Prywatności. Konto umożliwia Klientowi sprawniejsze i szybsze składanie Zamówień w Sklepie internetowym, poprzez automatyczne uzupełnianie Formularza zamówienia o dane podane wcześniej przez Klienta. Dodatkowo w ramach Konta Klient ma dostęp do historii swoich zamówień, stanu ich realizacji oraz zarządzania swoimi danymi.

4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:
a) korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu, w szczególności urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.);
b) dostęp do Internetu, w tym poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej (zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768, 256 kolorów);
d) komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług wynikających z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.

7. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §3 ust. 5 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Klienta.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego lub wprowadzenia nowych płatnych Usług. Wysokość opłat oraz zasady ich uiszczania określone zostaną poprzez zmianę Regulaminu na zasadach opisanych w § 13.

10. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
a) naruszających prawa i dobra osób trzecich;
b) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;
c) niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej;
d) reklamowych, propagujących pornografię lub przemoc;
e) naruszających prawa uczciwej konkurencji.

11. Klient nie może za pośrednictwem Sklepu internetowego podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Usługodawcy.

12. Usługodawca ma prawo usunąć z Sklepu internetowego treści zamieszczone przez Klienta, jeżeli będą one naruszały postanowienia §3 ust. 10-11.

13. Klient zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu internetowego lub Usług innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz Usług, w szczególności Klient zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.

14. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.

15. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie internetowym przez Klientów nie są w żaden sposób sprawdzane bądź filtrowane przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem w Sklepie internetowym, ani w sposób fizyczny ani z wykorzystaniem jakiegokolwiek programu.

16. Usługi są dostępne dla Klienta także za pośrednictwem konta w Sklepie internetowym. Konto Klienta jest tworzone na żądanie Klienta i po udostępnieniu jego danych oraz akceptacji Regulaminu.

17.  Klient uzyskuje dostęp do konta w Sklepie internetowym, po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny konta, po uprzednim przesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem Usługi Rejestracji.

18. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

19. Klient może wysłać za pośrednictwem Sklepu internetowego prośbę o przypomnienie hasła do konta, korzystając z zakładki „Przypomnij hasło”. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego podczas Rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta hasła do konta osobom trzecim.

20. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub Usług.

21. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego.  

22. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

23. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

24. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług  może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

25. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Sklepie internetowym. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

26. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może składać:
a) W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy: "Primitivo di Manduria", os. Czwartaków 24 E, 62-020 Swarzędz;
b) W formie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@primitivo-di-manduria.pl,

27. Składając reklamację Klient może, w celu przyspieszenia jej rozpoznania wskazać:
a) swoje oznaczenie (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

28. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

29. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Klientowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

30. Reklamacja o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie zgłaszania przez Klienta zastrzeżeń związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Umowy. Procedura reklamacyjna dotycząca Umowy sprzedaży oraz Produktów opisana została w § 8.

31. Klient może wypowiedzieć Umowę na świadczenie wszystkich lub pojedynczych Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres: sklep@primitivo-di-manduria.pl. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednak nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub odstąpienie od Umowy sprzedaży, na podstawie której Klient dokonał zakupu Produktów.

§4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne. Kupujący korzystając ze sklepu internetowego, jednoznacznie potwierdza że ukończył 18 rok życia.

3. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
a) ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
b) zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
c) wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
d) wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.

4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

5. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

6, Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

7. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).

8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

9. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
a) naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym
w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.

10. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§5 ZAŁOŻENIE KONTA

1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

2. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzymuje w wiadomości e–mail potwierdzenie założenia Konta ze wskazaniem danych do logowania w Sklepie internetowym.

3. Po założeniu Konta, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.

4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@primitivo-di-manduria.pl.

§6 REZERWACJE TOWARÓW/PRODUKTÓW

1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez platformę internetową https://primitivo-di-manduria.pl. Prezentacja towarów na platformie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Dokonując rezerwacji Użytkownik wybiera towar, sposób płatności oraz sposób odbioru (osobisty lub za pośrednictwem pełnomocnika/firmy kurierskiej). Usługa formularza rezerwacji towaru jest darmowa.

3. Rezerwacja towaru zostaje dokonana w momencie zapłaty za Towar. Natomiast do sprzedaży towaru dochodzi z chwilą odbioru Towaru ze Sklepu. Miejscem zawierania umowy sprzedaży jest Punkt Sprzedaży/Sklep Stacjonarny - "Primitivo di Manduria" os. Czwartaków 24e, 62-020 Swarzędz.

4. Sprzedawca nie wysyła towaru klientowi. Odbiór Towaru następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży/Sklepie Stacjonarnym. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu, może zlecić Pełnomocnikowi (firmie kurierskiej) odbiór Towaru w punkcie sprzedaży.

5. Sprzedawca w ramach tego zlecenia upoważniony jest do:
a) zweryfikowania czy Klient jest uprawniony do dokonania Rezerwacji, prosząc Klienta o przesłanie skanu dowodu osobistego,
b) przekazania Towaru Pełnomocnikowi (firmie kurierskiej) celem doręczenia Klientowi.

6. W razie wyboru przez Klienta odbioru towaru przez Pełnomocnika (firmę kurierską), wydanie Towaru Klientowi następuje w Punkcie Sprzedaży/Sklepie Stacjonarnym w chwili wydania kurierowi przez Sprzedawcę zarezerwowanych produktów.

7. Zaznaczając opcję odbioru Towaru za pośrednictwem Pełnomocnika (firmy kurierskiej) Klient oświadcza, że upoważnia wskazaną przez siebie firmę kurierską do odbioru Towaru w jego imieniu w Punkcie Sprzedaży/Sklepie Stacjonarnym oraz doręczenia mu Towaru. Zlecenie odbioru towaru Pełnomocnikowi odbywa się na ryzyko Klienta i na własny koszt, chyba że Klient przekroczył wymaganą kwotę do darmowej dostawy.

8. W przypadku zlecenia odbioru towarów/produktów Pełnomocnikowi (firmie kurierskiej), Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności. Pełnomocnik ma obowiązek odmowy wydania towaru jeżeli stwierdzi, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa. W tym konkretnym przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów/produktów.

9. Klient platformy internetowej https://primitivo-di-manduria.pl zobowiązuje się zapewnić, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru/Produktu, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią, trzeźwą i nieznajdującą się pod wpływem środków odurzających.

10. Produkty objęte Rezerwacją gotowe są do odbioru w Punkcie Sprzedaży/Sklepie Stacjonarnym (os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz) najpóźniej w drugim dniu roboczym po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku możliwości realizacji Rezerwacji w tym terminie. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania, nieprzyjęcia Rezerwacji lub odmowy jej realizacji, jeśli:
a) Produkty są niedostępne w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów/Produktów objętych poprzednią Rezerwacją;
d) Klient nie dokonał zapłaty za zarezerwowany Towar;
e) Klient wybrał opcję doręczenia produktów za pośrednictwem Pełnomocnika (firmy kurierskiej), nie będąc do tego uprawnionym;
f) wystąpiły niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec. W szczególności warunki atmosferyczne (np. powódź, pożar, paraliż komunikacyjny, strajki, zamieszki;
g) odbiorca jest niepełnoletni, nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających lub gdy Pełnomocnik powziął jakąkolwiek wątpliwość co do wieku i stanu zdrowia odbiorcy.

12. Miejscem odbioru zarezerwowanych towarów/produktów jest zawsze Punkt Sprzedaży/Sklep Stacjonarny - "Primitivo di Manduria" os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz. Dowodem sprzedaży towarów Klientowi jest paragon fiskalny bądź faktura VAT.

§7 ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w sklepie można składać w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego. Kupujący może złożyć Zamówienie:
a) w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
b) poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Kupujący powinien dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
c) na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@primitivo-di-manduria.pl w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Kupujący powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Produkty mają być objęte Zamówieniem,
d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną na numer tel.: 533-951-228 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. Kupujący powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które Produkty mają być objęte Zamówieniem.

2. Procedura złożenia Zamówienia wymaga ponadto wypełnienia pól Formularza Zamówienia, w zakresie:
a) danych osobowych Klienta o których mowa w pkt.4 Polityki Prywatności niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży (uzupełnienie tych danych może odbyć się poprzez logowanie do Serwisu, co powoduje automatyczne uzupełnienie danych Klienta);
b) miejsca dostawy Produktu;
c) preferowanego sposobu dostawy Produktu, spośród realizowanych przez Sklep internetowy;
d) wskazania sposobu płatności za Produkt dostępnych w Sklepie internetowym;
e) akceptacji Regulaminu przez Klienta poprzez odznaczenia odpowiedniego pola;
f) kliknięcie w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Do czasu zakończenia procedury składania Zamówienia opisanego w §5 ust. 2, Klient może modyfikować zakres Zamówienia lub całkowicie z niego zrezygnować.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany przez niego w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wiadomość o której mowa w niniejszym ustępie wyszczególnia istotne elementy Zamówienia złożonego przez Klienta. Do w/w wiadomości Usługodawca dołącza w formie załącznika Regulamin.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę względem Klienta, o którym mowa w §5 ust. 4.

6. Usługodawca informuję Klienta o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli na dzień jego otrzymania nie posiada on Produktów o specyfikacji wskazanej w Formularzu zamówienia lub po stronie Usługodawcy wstępują inne przeszkody uniemożliwiające mu prawidłową realizację Zamówienia. Informacja o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji ma formę wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.

7. Jeżeli Klient, przed otrzymaniem od Usługodawcy wiadomości o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, dokonał na rzecz Usługodawcy jakiejkolwiek wpłaty środków pieniężnych, a nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu tej kwoty na rzecz Klienta. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków na rzecz Klienta, Usługodawca poweźmie informację o dostępności Produktu lub ustaniu innych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie Zamówienia do realizacji, może on za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć tytułem płatności za Produkt.

8. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 15, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90), będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi 1-3 dni roboczych.

10. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust.  9 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.

12. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Usługodawcę.

13. Kod rabatowy, który upoważnia do procentowej zniżki na zakup produktów nie obejmuje działu: Promocje.

14. Składając Zamówienie Klient może odebrać Zamówienie w Sklepie Stacjonarnym/Punkcie Sprzedaży lub wybrać Pełnomocnika (firmę kurierską), który dokona odbioru Produktu w jego imieniu w Sklepie Stacjonarnym.

15. W każdym przypadku miejscem zawarcia Umowy sprzedaży Produktów jest tylko i wyłącznie Punkt Sprzedaży/Sklep Stacjonarny (Primitivo di Manduria, osiedle Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz).

16. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru Produktów ze Sklepu Stacjonarnego/Punktu Sprzedaży przez Pełnomocnika, w szczególności przez firmę kurierską, która współpracuje z Usługodawcą, wydanie Produktów Klientowi następuje z chwilą wydania przez Usługodawcę zamówionych Produktów Pełnomocnikowi. Klient upoważnia Pełnomocnika do odebrania i doręczenia Klientowi Produktów wchodzących w skład Zamówienia na podstawie wyboru "Sposobu dostawy" w koszyku zamówienia lub za pomocą stosownego upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. Klient składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że upoważnia firmę kurierską (pełnomocnika) do odbioru Towaru w punkcie sprzedaży w jego imieniu. Koszty dostarczenia Towaru przez Pełnomocnika, są podawane na platformie internetowej podczas składania Zamówienia.

17. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na platformie sprzedażowej. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień składanych, za pośrednictwem platformy sprzedażowej, mailowo lub telefonicznie są zawierane i realizowane w należącym do sprzedawcy Punkcie Sprzedaży/Sklepie Stacjonarnym ("Primitivo di Manduria" - os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz). Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru Towaru przez zamawiającego, Klient upoważnia przedstawiciela firmy kurierskiej (Pełnomocnika) do odbioru Towaru w jego imieniu z miejsca sprzedaży.  Pełnomocnik dokonujący odbioru towaru, może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska Klienta oraz numeru zamówienia. W szczególnych sytuacjach warunkiem dokonania odbioru towaru, może być pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewydawania towaru osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Ponadto sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej Towar. Dostarczenie Towaru przez Pełnomocnika może nastąpić tylko do rąk własnych Klienta, wskazanego w zamówieniu. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez Pełnomocnika (firmę kurierską).

18. Złożenie przez Klienta Zamówienia, jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
a) nie dokonuje on zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży,
b) nie jest on osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

19. Pracownik firmy kurierskiej (Pełnomocnik), odbierający i dostarczający Klientowi Produkty, upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Klienta, nie wyda on Produktu Klientowi, który okaże się osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości powziętej przez pracownika firmy kurierskiej co do pełnoletności Klienta uprawniony jest do żądania okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek nabywcy celem sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej taki Produkt.

20. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (do odbioru Produktu zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa) pracownik firmy kurierskiej odmawia wydania takiego Produktu, a Usługodawca anuluje Zamówienie Klienta. Usługodawca zawiadamia Klienta o tym anulowaniu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, a zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od anulowania Zamówienia.

Na podstawie art. 18 ust. 4 z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoba kupująca alkohol musi mieć ukończone 18 lat, co poświadcza akceptując regulamin podczas składania zamówienia.

§8 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Produktu, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.

3. O całkowitej cenie za Produkty objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail, jeżeli Kupujący wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.

5. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem platformy internetowej PayNow - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż
w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
c) płatność za pobraniem – Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem § 5 pkt 6 i 8 Regulaminu.

6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b-c punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

7. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).

8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. b niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayNow dostępnej na stronie https://www.paynow.pl przez mBank S.A. ul. Prosta 18  00-850 Warszawa NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524. Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237.

9. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą pod adresem: "Primitivo di Manduria", os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz,
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pełnomocnika (firmę kurierską),

10. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia.

11. Koszty dostawy ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 400 zł.

12. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

13. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności Pełnomocnika (kuriera) w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w §2 pkt 9 Regulaminu.

14. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w §8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§9 REKLAMACJA

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty, na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym. Powyższe nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przez Usługodawcę z przedsiębiorcami, w stosunku do których rękojmia określona w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

2. Produkty dostarczane Klientowi powinny być wolne od wad fizycznych lub prawnych.

3. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Usługodawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.

4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. Ponadto odbierając przesyłkę od kuriera (Pełnomocnika), zalecamy sprawdzić jej zawartość w jego obecności. Prosimy zwrócić szczególną uwagę czy zgadza się ilość zamówionych win oraz stan butelek (zalanie, zbicie, pęknięcie, uszkodzenie etykiet). Jeżeli stwierdzą Państwo, że zamówienie jest niekompletne, a butelki są uszkodzone lub brakuje zamówionego wina, należy spisać przy kurierze protokół szkody. Tylko sporządzony protokół szkody, będzie podstawą do uznania reklamacji.

Konsument ma prawo nalegać na weryfikację zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kiedy zweryfikować zawartość paczki przy kurierze?
- przesyłka wizualnie znajduje się w złym stanie
- karton posiada widoczne ślady zawilgocenia, rozerwania, wgniecenia, uszkodzenia
- przesyłka oklejona jest taśmą z logiem kuriera (oznaczało to konieczność przepakowania/zabezpieczenia przesyłki na magazynie przewoźnika)
- zawartość przesyłki stanowią przedmioty szczególnie narażone na uszkodzenia

5. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji. Koszty dostarczenia Produktu do Usługodawcy ponosi Klient.

6. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje należy składać:
a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Usługodawcy: Primitivo di Manduria, 62-020 Swarzędz, os. Czwartaków 24E
b) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Usługodawcy: sklep@primitivo-di-manduria.pl.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z Produktem. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji Klient informowany jest telefonicznie lub na pomocą wiadomości elektronicznej na adres bądź numer podany w treści reklamacji.

9. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

10. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem nabycia Produktu, Usługodawca zwraca środki niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

11. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego konsumentem tylko w granicach rzeczywistej szkody.

12. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 25) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

13. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 GWARANCJA

1. Część Produktów oferowanych w Sklepie internetowym objętych jest gwarancją, której udziela Producent lub inna osoba wskazana w karcie gwarancyjnej (gwarant).

2. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej do przesyłki z Produktem objętym gwarancją albo z oświadczenia gwarancyjnego udostępnionego przez gwaranta.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.

2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: Primitivo di Manduria, os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz,
b) w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@primitivo-di-manduria.pl.

3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, z wyjątkiem płatności za pobraniem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
c) umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) mów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

12. ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ: Rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego m.in: otwarte butelki wina. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§13 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sklep internetowy objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Sklepie internetowym przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Sklepie internetowym jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej.

4. Wszelkie opisy lub zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie internetowym nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Klientowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu Produktów lub w celach reklamy Produktów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę twórców na ich wykorzystanie.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Klienta w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Klienta oraz umieszczenie na stronach Sklepu internetowego.

5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego lub Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.

6. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.

7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie zmian. Do Umowy sprzedaży mają zastosowanie te postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu jej zawarcia.

8. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

9. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu, Umowy oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (Sąd Rejonowy w Słupcy).

11. Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2022 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW LOKALU
PRIMITIVO DI MANDURIA

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest TWINS–BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu przy os. Czwartaków 24E, 62–020 Swarzędz, NIP: 7773354413, dalej „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: os. Czwartaków 24E, 62–020 Swarzędz lub drogą elektroniczną pod adresem: sklep@primitivo-di-manduria.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy sprzedaży, jak również zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych w sklepie stacjonarnym Primitivo di Manduria (os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz) towarów na których posiadanie wymagane jest potwierdzenie pełnoletności osoby dokonującej zakupu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) oraz w związku z art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku ustawy o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w związku z wydanymi na podstawie tej ustawy przepisami wykonawczymi;
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zakupionych towarów w sklepie internetowym https://primitivo-di-manduria.pl/ (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
- podjęcia czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usług świadczonych i oferowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
- związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży i świadczonymi przez ADO usługami (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, rachunków i dokumentów księgowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

3. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, operatorem oprogramowania wykorzystywanego przez ADO do świadczenia usług, podmiotami świadczącymi usługi kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy lub przedstawią odpowiednie żądanie.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- korzystania przez Pana/Panią z usług ADO oraz realizacji i rozliczenia zawartych umów, w tym wygaśnięcia roszczeń z ich tytułu, nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa;
- do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie danych osobowych co do których zgoda ta została uprzednio udzielona;
- trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO.

5. W zakresie w jakim nie dochodzi do naruszenia obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści udzielonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej ADO lub w inny wyraźny sposób), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie przekazanie danych niezbędnych do zawarcia umowy lub świadczenia usług będzie prowadzić do niemożliwości skorzystania z usług oferowanych przez ADO, jak również zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zarejestruj konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło