KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW LOKALU
WINA DLA KONESERÓW

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest TWINS–BUD DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu przy os. Czwartaków 24E, 62–020 Swarzędz, NIP: 7773354413, dalej „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: os. Czwartaków 24E, 62–020 Swarzędz lub drogą elektroniczną pod adresem: sklep@primitivo-di-manduria.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy sprzedaży, jak również zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych w sklepie stacjonarnym "Wina dla Koneserów" (os. Czwartaków 24E, 62-020 Swarzędz) towarów na których posiadanie wymagane jest potwierdzenie pełnoletności osoby dokonującej zakupu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) oraz w związku z art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku ustawy o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w związku z wydanymi na podstawie tej ustawy przepisami wykonawczymi;
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zakupionych towarów na platformie rezerwacyjnej https://primitivo-di-manduria.pl/ (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
- podjęcia czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usług świadczonych i oferowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
- związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży i świadczonymi przez ADO usługami (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, rachunków i dokumentów księgowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

3. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, operatorem oprogramowania wykorzystywanego przez ADO do świadczenia usług, podmiotami świadczącymi usługi kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy lub przedstawią odpowiednie żądanie.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- korzystania przez Pana/Panią z usług ADO oraz realizacji i rozliczenia zawartych umów, w tym wygaśnięcia roszczeń z ich tytułu, nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa;
- do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie danych osobowych co do których zgoda ta została uprzednio udzielona;
- trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO.

5. W zakresie w jakim nie dochodzi do naruszenia obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści udzielonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej ADO lub w inny wyraźny sposób), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie przekazanie danych niezbędnych do zawarcia umowy lub świadczenia usług będzie prowadzić do niemożliwości skorzystania z usług oferowanych przez ADO, jak również zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zarejestruj konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło